• Screenshoot 5
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачите на комуналните дејности на Организацијата на работодавачите на Македонија склучен е Колективен договор за комуналните дејности на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 5
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачите на комуналните дејности на Организацијата на работодавачите на Македонија склучен е Колективен договор за комуналните дејности на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 5
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачите на комуналните дејности на Организацијата на работодавачите на Македонија склучен е Колективен договор за комуналните дејности на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 5
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачите на комуналните дејности на Организацијата на работодавачите на Македонија склучен е Колективен договор за комуналните дејности на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 5
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачи од заштитните друштва на Република Македонија при организацијата на работодавачи на Р.М. склучувват Колективен договор за заштитните друштва на Македонија.

  Прочитај...
 • Screenshoot 1
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачи од заштитните друштва на Република Македонија при организацијата на работодавачи на Р.М. склучувват Колективен договор за заштитните друштва на Македонија.

  Прочитај...
 • Screenshoot 5
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачи од заштитните друштва на Република Македонија при организацијата на работодавачи на Р.М. склучувaат Колективен договор за заштитните друштва на Македонија.

  Прочитај...
 • Screenshoot 2
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението хотели,ресторани и кафетерии - ХОТАМ.При Организацијата на Работодавачи на Македонија ОРМ склучувaат Колективен договор за угостителство на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 3
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението хотели,ресторани и кафетерии - ХОТАМ.При Организацијата на Работодавачи на Македонија ОРМ склучувaат Колективен договор за угостителство на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 4
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението хотели,ресторани и кафетерии - ХОТАМ.При Организацијата на Работодавачи на Македонија ОРМ склучувaат Колективен договор за угостителство на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 5
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението хотели,ресторани и кафетерии - ХОТАМ.При Организацијата на Работодавачи на Македонија ОРМ склучувaат Колективен договор за угостителство на Република Македонија

  Прочитај...

Otkaz od delovni pri~ini-Tehnolo{ki vi{ok

Има обврска Работодавачот да ги извести и работниците при отказ на поголем број на работници од деловни причини.

Работодавачот е должен за својата намера:

 1. Најдоцна 30 дена пред донесување на Одлуката за престанок на работниот однос на поголем број работници од деловни причини, да ги каже причините за престанување на потребата од работа на работниците ;
 2. За предвидениот број и категорија на вишок на работници ;
 3. И за предвидениот рок, од кога ќе престане потребата од работа на работниците;
 4. Да го извести репрезентативниот синдикат кај работодавачот и да се советува со синдикатот за можните начини на спречување и ограничување на бројот на отказите;
 5. И за можните мерки за спречување и ублажување на штетни последици.


За постапката за утврдување на престанување на потребата од работа на поголем број работници по завршување на консултирањето со синдикатот работодавачот е должен задолжително писмено да ја извести службата надлежна за посредување.

Синдикатот и синдикалниот претставник во текот на постапката на советување неопходно е потребно да извршат увид, врз основа на кои критериуми е утврден технолошкиот вишок и дали истите се во целост применети, Советувањето и консултирањето со синдикатот работодавачот не смее да го сфати само како формално информирање на синдикатот туку мора со синдикатот да ги разгледа сите аргументи кои ќе бидат изнесени.

По извршеното советување и консултирање синдикатот има право да изгради став и во писмена форма да го утврди своето мислење по однос на постапката и по однос на примена на критериумите. Синдикатот има право да донесе и негативно мислење по однос на постапката за отказ на Договорот од деловни причини.

Доколку и покрај противењето на синдикатот да се донесе Одлука од деловни причини, секој работник индивидуално против таквата Одлука има право на приговор.

Пред да го откаже договорот за вработување од деловни причини работодавачот може на работникот да му понуди:


 1. Вработување кај друг работодавач без согласување со преземање за вршење на работи кои одговараат на неговата стручна подготовка односно квалификација;
 2. Стручно оспособување за работа кај истиот или кај друг работодавач; и
 3. Нов договор за вработување.


Трите претходно изнесени права на работникот НЕ СЕ ОДНЕСУВААТ за вработување во трговско друштво односно трговец поединец во:

 1. Државен орган;
 2. Јавно претпријатие;
 3. Јавна установа;
 4. Единица на локална самоуправа и градот Скопје;
 5. Фондови, агенции, заводи; и
 6. Други правни лица основани со закон.