• Screenshoot 5
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачите на комуналните дејности на Организацијата на работодавачите на Македонија склучен е Колективен договор за комуналните дејности на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 5
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачите на комуналните дејности на Организацијата на работодавачите на Македонија склучен е Колективен договор за комуналните дејности на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 5
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачите на комуналните дејности на Организацијата на работодавачите на Македонија склучен е Колективен договор за комуналните дејности на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 5
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачите на комуналните дејности на Организацијата на работодавачите на Македонија склучен е Колективен договор за комуналните дејности на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 5
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачи од заштитните друштва на Република Македонија при организацијата на работодавачи на Р.М. склучувват Колективен договор за заштитните друштва на Македонија.

  Прочитај...
 • Screenshoot 1
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачи од заштитните друштва на Република Македонија при организацијата на работодавачи на Р.М. склучувват Колективен договор за заштитните друштва на Македонија.

  Прочитај...
 • Screenshoot 5
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачи од заштитните друштва на Република Македонија при организацијата на работодавачи на Р.М. склучувaат Колективен договор за заштитните друштва на Македонија.

  Прочитај...
 • Screenshoot 2
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението хотели,ресторани и кафетерии - ХОТАМ.При Организацијата на Работодавачи на Македонија ОРМ склучувaат Колективен договор за угостителство на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 3
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението хотели,ресторани и кафетерии - ХОТАМ.При Организацијата на Работодавачи на Македонија ОРМ склучувaат Колективен договор за угостителство на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 4
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението хотели,ресторани и кафетерии - ХОТАМ.При Организацијата на Работодавачи на Македонија ОРМ склучувaат Колективен договор за угостителство на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 5
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението хотели,ресторани и кафетерии - ХОТАМ.При Организацијата на Работодавачи на Македонија ОРМ склучувaат Колективен договор за угостителство на Република Македонија

  Прочитај...

Kade se uredeni obvrskite na rabotnicite i rabotodava~ite?

Imaj}i ja vo predvid ustavnata opredelba na Republika Makedonija, ureduvaweto na pravata i obvrskite od raboten odnos se utvrdeni vo zakonot i kolektivnite dogovori.

Законот ги уредува и работните односи на работниците вработени во :

 1. органите на државната власт;
 2. органите на единиците на локална самоуправа;
 3. установите и јавни претпријатија;
 4. заводите и фондовите; и
 5. организациите и други правни и физички лица кои вработуваат работници, доколку со друг закон поинаку не е определено.


Работниот однос покрај тоа што е уреден со законот и колективниот договор истиот се уредува и со договорот за вработување.

Договорниот однос меѓу работникот и работодавачот претставува РАБОТЕН ОДНОС во кој работникот доброволно се вклучува во организираниот процес на работа кај работодавачот за да добива плата и други примања, лично и непрекинато ја извршува работата според дадени упатства од работодавачот и под негов надзор.

Од вака дадената дефиниција за работниот однос се дава можност работникот, односно синдикатот и синдикалниот претставник да преземаат одредени дејствија за цело време додека трае работниот однос.

Синдикалниот претставник има легитимно право да побара од работодавачот конкретни упатства во случај на нејасно утврдена обврска на работникот. Значи, обврска на работодавачот е конкретизирањето на упатството да го даде во усмена или писмена форма.

Со поднесеното барање за конкретизирање на упатството на еден практичен начин може да се одбегне повреда на работните обврски и можност за кршење на правата од работниот однос.