• Screenshoot 5
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачите на комуналните дејности на Организацијата на работодавачите на Македонија склучен е Колективен договор за комуналните дејности на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 5
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачите на комуналните дејности на Организацијата на работодавачите на Македонија склучен е Колективен договор за комуналните дејности на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 5
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачите на комуналните дејности на Организацијата на работодавачите на Македонија склучен е Колективен договор за комуналните дејности на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 5
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачите на комуналните дејности на Организацијата на работодавачите на Македонија склучен е Колективен договор за комуналните дејности на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 5
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачи од заштитните друштва на Република Македонија при организацијата на работодавачи на Р.М. склучувват Колективен договор за заштитните друштва на Македонија.

  Прочитај...
 • Screenshoot 1
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачи од заштитните друштва на Република Македонија при организацијата на работодавачи на Р.М. склучувват Колективен договор за заштитните друштва на Македонија.

  Прочитај...
 • Screenshoot 5
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачи од заштитните друштва на Република Македонија при организацијата на работодавачи на Р.М. склучувaат Колективен договор за заштитните друштва на Македонија.

  Прочитај...
 • Screenshoot 2
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението хотели,ресторани и кафетерии - ХОТАМ.При Организацијата на Работодавачи на Македонија ОРМ склучувaат Колективен договор за угостителство на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 3
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението хотели,ресторани и кафетерии - ХОТАМ.При Организацијата на Работодавачи на Македонија ОРМ склучувaат Колективен договор за угостителство на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 4
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението хотели,ресторани и кафетерии - ХОТАМ.При Организацијата на Работодавачи на Македонија ОРМ склучувaат Колективен договор за угостителство на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 5
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението хотели,ресторани и кафетерии - ХОТАМ.При Организацијата на Работодавачи на Македонија ОРМ склучувaат Колективен договор за угостителство на Република Македонија

  Прочитај...

Kade se utvrdeni tvoite prava od raboten odnos?

Vo Zakonot za rabotni odnosi

 1. Во Општиот колективен договор
 2. Во гранскиот колективен договор (посебен)
 3. Во колективниот договор на ниво на работодавач (поединечен)
 4. Во договорот за вработување.

Koi може да те заштити кога се повредени твоите права од работен однос?


 1. Во друштвото (организацијата)-Претседателот на основната синдикална организација
 2. Во Регионалната синдикална организација-Претседателот на Регионалната синдикална организација
 3. Во Одделението за работни односи и правна заштита при Советот на ССМ-Овластени правни застапници
 4. Инспекциите за труд
 5. Надлежен суд


Со донесување на новиот Закон за работни односи зајакна улогата на Синдикатот и синдикалниот претставник во однос на заштитата на правата од работен однос. Константниот партнерски однос меѓу работодавачот и синдикалната организација овозможува да се преземаат дејствија од страна на двата партнера заради превентивно спречување на повреда на правата, било тоа да се од страна на работодавачот или од страна на работникот.


Нормите кои имаат охрабрувачки карактер за социјалните партнери даваат можност тие активно да учествуваат преку дијалогот. Во почетната фаза тие изнаоѓаат решенија за одредени спорни односи и притоа дадена е можност преку респектирање на мислењето на партнерите да се дојде до најприфатливо решение.