Image

10-ти Конгрес

Април 04, 2016        

На 26-та седница на Претседателството на СУТКОЗ на РМ, која се одржа на 31.03.2016 година, по одржаните избори во Синдикалните организации и по поднесениот предлог за претседател на СУТКОЗ и поддршката за претседател на м-р. Дарко Димовски, како единствен кандидат за претседател на СУТКОЗ на РМ,беше закажано одржувањето на редовниот Х-ти Конгрес на СУТКОЗ на РМ - за избор на органи и тела на СУТКОЗ на РМ (претседател, членови на претседателството, членови на надзорен одбор и нивни заменици) за 08.04.2016 година во Дојран.

На Конгресот беше усвоен следниот дневен ред:

 1. Усвојување на Деловникот за работа на Х-от Конгрес на СУТКОЗ на РМ,
 2. Избор на работни тела на Конгресот
  - Верификациона комисија
  - Кандидациона комисија
  - Изборна комисија
  -Записничар и двајца оверувачи
 3. Извештај на верификациона комисија
 4. Предлог-извештај за активностите на СУТКОЗ во периодот помеѓу IX и X Конгрес,
 5. Предлог-извештај за материјално-финансиското работење на СУТКОЗ на РМ во периодот помеѓу два Конгреси
 6. Предлог- програмски активности на СУТКОЗ за период 2016-2021 година,
 7. Предлог-измени и дополнување на Статутот на СУТКОЗ,
 8. Разрешување на членовите на Претседателството на СУТКОЗ , претседателот на СУТКОЗ, Надзорниот одбор на СУТКОЗ
 9. Избор на Претседателство на СУТКОЗ
 10. Избор на членови на надзорен одбор на СУТКОЗ на РМ
 11. Избор на Претседател на СУТКОЗ на РМ.

По презентираните извештаи околу работата и активностите на СУТКОЗ,како и идните цели , се усвоија и предлог измените и дополнувањата на Статутот на СУТКОЗ, по теркот на другите поголеми и поискусни гранкови синдикати.

Се укина статутарната комисија,а нејзините ингренции ги презема Извршниот одбор на СУТКОЗ на РМ,кој се состанува почесто и е одблизу запознаен со проблемите на кои наидуваат синдикалните организации.

За оваа и други измени ќе може да се запознаете во делот на Статут на СУТКОЗ на РМ.

Известителот на Кандидационата комисија, извести дека на Претседателството е предложен еден кандидат за претседател на СУТКОЗ на РМ и дека во текот на работењето на Конгресот нема истакнато кандидатура за друг кандидат, а тоа е досегашниот ВД претседател – Дарко Димовски. На Конгресот со акламација се усвои изборот на м-р. Дарко Димовски за редовен претседател на СУТКОЗ на РМ. Се усвоија и останатите органи и тела на СУТКОЗ на РМ

10-ти конгрес на СУТКОЗ во Дојран 10-ти конгрес на СУТКОЗ во Дојран 10-ти конгрес на СУТКОЗ во Дојран 10-ти конгрес на СУТКОЗ во Дојран 10-ти конгрес на СУТКОЗ во Дојран 10-ти конгрес на СУТКОЗ во Дојран 10-ти конгрес на СУТКОЗ во Дојран 10-ти конгрес на СУТКОЗ во Дојран 10-ти конгрес на СУТКОЗ во Дојран 10-ти конгрес на СУТКОЗ во Дојран 10-ти конгрес на СУТКОЗ во Дојран 10-ти конгрес на СУТКОЗ во Дојран 10-ти конгрес на СУТКОЗ во Дојран 10-ти конгрес на СУТКОЗ во Дојран 10-ти конгрес на СУТКОЗ во Дојран 10-ти конгрес на СУТКОЗ во Дојран